Exposant

Firevaned brengt hulpmiddelenbeleid onder de aandacht ten behoeve van kabinetsformatie

6 juni 2013, Supportbeurs

Maatschappelijke bijdrage hulpmiddelen voor mobiliteit en participatie
Bijna 500.000 Nederlanders zijn dagelijks aangewezen op een hulpmiddel voor mobiliteit en participatie. Deze hulpmiddelen geven gebruikers een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid: in de eigen woning, bij het werk,bij de eigen mobiliteit en niet in de laatste plaats bij de communicatie met anderen. Met het oog op het te vormen kabinet heeft Firevaned 3 punten onder de aandacht gebracht:

1. Efficiënte en effectieve zorg houdt rekening met hulpmiddelen voor participatie
Firevaned ondersteunt de beleidsvisie om de zorg zoveel mogelijk in de 1e lijn resp. in de wijk te organiseren. Dure 2e-lijnszorg wordt daarmee voorkomen. Tevens pleit Firevaned ervoor dat de zgn. “nuldelijn” hulpmiddelen beschikbaar en toegankelijk blijven, juist om ook de achterdeur richting de 1e en 2elijn dicht te kunnen houden. Daarmee wordt het toenemende beroep op (gekwalificeerde) wijkverpleegkundigen, waaraan een groot tekort dreigt, zoveel mogelijk voorkomen.

De inzet en de verstrekking van het juiste hulpmiddel…

moet afhankelijk zijn van een geprotocolleerde werkwijze in relatie tot de zgn. functionele aanspraak. Daarbij is sprake van een individueel zorgplan dat niet alleen oog heeft voor de compensatie van functieverlies (door middel van het hulpmiddel) maar juist ook toeziet op de wens en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van de betrokkene.

2. Betaalbaarheid van de zorg draait om meer dan geld alleen
Onmiskenbaar is sprake van financiële tekorten, ook ten behoeve van zorg en welzijn. Pakketverkleining is een van de mogelijkheden om te besparen op de collectieve middelen.
Met al te rigoureuze pakketstappen worden echter de baten ook op andere beleidsterreinen teniet gedaan. Tevens dreigt de ondersteuning door zorgverleners en mantelzorgers te worden verzwaard als de noodzakelijke hulpmiddelen niet langer via deze weg toegankelijk zijn. Het tekort aan (betaalde en onbetaalde) medewerkers en ondersteuners in vooral de langdurige zorg zal daardoor alleen maar groter worden. Firevaned realiseert zich tegelijkertijd dat in het veranderende beeld over ouderenzorg ook van deze groep een bijdrage mag worden verwacht. De beleidskeuze voor de rollator die niet langer deel zal uitmaken van het pakket is in onze ogen dan ook begrijpelijk. Onze sector speelt hierop in met consumentgerichte oplossingen.

De aandacht voor innovatie van medische hulpmiddelen en technologie lijkt volledig te worden overschaduwd door het korte termijn denken over betaalbaarheid. Firevaned is van mening dat aandacht voor innovatie nu meer dan ooit is gewenst om de zorg juist ook in de toekomst betaalbaar te houden.

3. Verspilling van geld en hulpmiddelen is niet aan de orde of toch wel?
Het beeld van verkwisting en verspilling doordat pakhuizen volstaan met ongebruikte rolstoelen en scootmobielen is allang niet meer van deze tijd. Eigen onderzoek leert dat 97% van de ingenomen hulpmiddelen wordt hergebruikt. Afhankelijk van het soort hulpmiddel wordt dit 3 tot 10 keer hergebruikt en gebruikte hulpmiddelen zijn eerste keus bij de (her-)verstrekking. Ook op andere terreinen is onze sector behulpzaam bij het voorkomen van verspilling. Samenwerking met opdrachtgevers maar ook tussen de aangesloten leden en het benutten van meer ICT zal leiden tot een verdergaand efficiënt gebruik van mobiliteitshulpmiddelen.

De maatregel om de eenvoudige loophulpmiddelen zoals de rollator uit het pakket te halen is door het demissionaire kabinet genomen. Echter, met deze maatregel worden ook de kortdurende uitleenhulpmiddelen niet langer meer vergoed. Jaarlijks maken 600.000 patiënten hiervan gebruik voor een korte periode na bijv. een ongeval of medische ingreep. Veel hulpmiddelen zoals krukken zullen daarom niet meer collectief voor een korte periode beschikbaar zijn en door vele patiënten worden gebruikt. Firevaned vraagt heroverweging van de eerder genomen maatregel zodat de kortdurende uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen vergoed blijft.

Tenslotte
Oog voor een vergrijzende bevolking en de beleidsmatig gewenste grotere maatschappelijke zelfredzaamheid alsook de blijvende zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking is een belangrijk uitgangpunt voor Firevaned en haar leden. Daarbij past een beleidskader dat rekening houdt met een juist klimaat voor innovatie en vernieuwing om de doelmatigheid van de zorg te bevorderen en daarmee de betaalbaarheid op termijn te waarborgen. Firevaned is vanzelfsprekend bereid daaraan bij te dragen.

Bron: Firevaned          

Ook interessant