Exposant

Onderzoek naar burgerparticipatie in WMO Raad

16 juni 2014, Supportbeurs

Binnenkort moeten gemeentes regionaal gaan samenwerken op het gebied van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar hoe staat het nu eigenlijk met de WMO Raad, die in de meeste gemeentes is opgericht? Is het de gemeentes gelukt om de inspraak van de belanghebbende burgers goed te organiseren

Horizontalisering
Het centrale doel van de WMO is omschreven als ‘participatie van alle burgers’. Om dit te bereiken, verplicht die wet gemeentes om de betrokken burgers te consulteren over het WMO beleid, zogenaamde horizontalisering. In veel gemeentes werd daartoe een WMO Raad of een ander dergelijk orgaan opgericht, waarin burgers en belangenorganisaties zitting kunnen nemen.

Belangenorganisaties buiten spel
Het Verwey-Jonkers Instituut deed onderzoek naar hoe de WMO Raden nu functioneren en of het de gemeentes gelukt is om met de burgers samen te werken. Uit het onderzoek ‘Lokaal betrokken’ blijkt dat de WMO Raad nu vaak de enige gesprekspartner is die door de gemeente geconsulteerd wordt over de WMO. Hoewel in de WMO Raad wel belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn, zijn dat lang niet alle belangengroepen die met het beleid te maken hebben. Daardoor dreigen sommige lokale organisaties en groepen burgers buiten spel te staan.

De stem van de kwetsbare groepen
In de WMO wordt extra aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen, die hun stem minder makkelijk of niet kunnen laten horen. De WMO Raden blijken nu gedomineerd te worden door mensen met een fysieke beperking, ouderen, chronisch zieken, vrijwilligers en mantelzorgers. Hierdoor ontbreekt vaak de stem van verstandelijk gehandicapten en GGZ patiënten. In sommige gemeentes worden deze moeilijk te bereiken groepen vertegenwoordigd door de medewerkers van de betreffende zorginstellingen, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.

WMO Raad in regionaal verband
Vanaf 2015 moeten de gemeentes regionaal gaan samenwerken op het gebied van de WMO. De belangrijke vraag is nu hoe de samenwerking met burgers dan geregeld gaat worden. Als het op gemeentelijk niveau al zo ingewikkeld is om alle betrokkenen te horen, hoe zal het dan straks regionaal gaan?

Ook interessant voor u?
WMO 2015 – de stand van zaken >
Nieuw innovatietraject voor mantelzorg >

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant