Exposant

Toch maar verhuizen naar andere gemeente?

16 april 2014, Supportbeurs

Nederlandse gemeenten komen vanaf begin 2015 voor de uitdaging te staan veel zorgtaken van het Rijk over te nemen en uit te voeren.  Maar hoe zal het gemeenten afgaan die er in financieel opzicht nu al niet te rooskleurig voorstaan?

Ouderenzorg
Dat we met zijn allen steeds ouder worden is bekend. Maar in sommige regio’s slaat de vergrijzing extra hard toe.  Het is dus realistisch dat juist gemeenten in deze gebieden in de nabije toekomst te maken krijgen met extra uitgaven aan ouderenzorg. Wordt hier door het Rijk wel voldoende rekening mee gehouden en is er wel compensatie voor deze gemeenten?

Wat is het effect van overheveling zorgtaken?
King (Kwaliteitsinstituur Nederlandse Gemeenten) en de Volkskrant hebben gezamenlijk onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van de overdracht van zorgtaken naar lokaal niveau. Daarbij is per gemeente gekeken naar de financiële positie, de leeftijdsopbouw van de inwoners en hoeveel inwoners momenteel een beroep doen op zorgtaken die nu nog worden uitgevoerd door het Rijk.

Uit het onderzoek komen gemeenten naar voren die door de hele transitie binnen de zorg- en welzijnssector extra hard worden getroffen. In welke mate dit problemen op gaat leveren is nog onbekend. Het Rijk verdeelt het geld dat beschikbaar is voor het uitvoeren van zorgtaken evenredig over alle gemeenten in Nederland. Is dit eerlijk? Dat is de vraag. Bent u straks in de gemeente waar u woont verzekerd van voldoende budget voor bijvoorbeeld goede ouderenzorg of zorg voor jonggehandicapten? Of ontstaat de situatie dat u wellicht in een gemeente even verder op beter af bent?

De staatsecretaris van Volksgezondheid geeft aan dat e.e.a. volgend jaar duidelijk zal worden. Iedere gemeente krijgt dan een budget ter beschikking dat afgeleid is van de ‘realisatiecijfers van wat per gemeente uitgegeven wordt aan AWBZ’. Hoe de verdeling van het budget in de jaren daarna het beste kan plaatsvinden wordt nog verder bekeken.

Bron: Volkskrant

Ook interessant