Exposant

Tweede Kamer akkoord met Participatiewet

16 april 2014, Supportbeurs

De Participatiewet is vorige week besproken door de leden van de Tweede Kamer. Na stemming bleken er meer voor- dan tegenstanders en is de invoering van de wet een stuk dichterbij gekomen. De Eerste Kamer dient nog akkoord te gaan. Zoals het er nu naar uit ziet zal de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treden.

Doel van deze nieuwe wet is om vele verschillende regelingen waaronder de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en WWB (Wet Werk en Bijstand) op te laten gaan in één regeling. 
De Participatiewet moet kansen scheppen op de arbeidsmarkt. Zoveel mogelijk mensen met een beperking  dienen via een reguliere baan aan het werk geholpen te worden of op andere wijze te participeren. Het kabinet wil dit bereiken door een studietoeslag voor jonggehandicapten in te voeren en  door werkgevers met de quotumregeling te verplichten mensen met een beperking in dienst te nemen.
 
Hieronder op een rij wat de invoering van de Participatiewet inhoudt voor Wajongers, toekomstige gehandicapten en de sociale werkvoorziening.

Wajongers:

• Alle jonggehandicapten die op dit moment van de Wajong-regeling gebruik maken krijgen vanaf begin 2015 een herkeuring.  De manier waarop dit gaat gebeuren en de criteria hiervoor zijn nog niet duidelijk. De uitwerking hiervan wordt pas in september besproken in de Tweede Kamer;
• Als uit de herkeuring naar voren komt dat de Wajonger voor 100% arbeidsongeschikt is, dan blijft hij/zij de Wajong behouden ter hoogte van 75% van het wettelijk minimumloon.
• Als uit de herkeuring naar voren komt dat de Wajonger voor meer dan 20% werkvermogen heeft, dan krijgt hij/zij met ingang van 2018 een verlaging van de Wajong naar 70% van het wettelijk minimumloon.
• Het kabinet verwacht dat ruim 50% van de huidige 240.000 Wajongers arbeidsvermogen heeft. Zij zullen op hun Wajong-uitkering gekort worden.  In totaal levert dit de regering een jaarlijkse bezuiniging op van 1,1 miljard euro.

Toekomstige gehandicapten:

• Is een jonggehandicapte volledig arbeidsongeschikt, dan kan hij/zij vanaf begin 2015 instromen in de Wajong.  
• Jonggehandicapten en arbeidsgehandicapten die arbeidsgeschikt zijn maar nog geen werk hebben, komen in de bijstand.

Sociale werkplaatsen:

• De sociale werkplaatsen worden op den duur gesloten. Vanaf begin 2015 worden geen nieuwe mensen meer aan het werk geholpen in een sociale werkplaats.
• Personen die eind van dit jaar (31 december 2014) een baan in de sociale werkvoorziening hebben behouden hun bestaande rechten en plichten.
• Uiteindelijk zullen rond 2055 de huidige bestaande 70.000 werkplekken in de sociale werkplaatsen geleidelijk zijn afgebouwd.
• De Nederlandse gemeenten is gevraagd tezamen voor 30.000 beschutte werkplekken te zorgen. Zij worden hiertoe niet verplicht. Deze jobs zijn uitsluitend bedoeld voor personen die op geen andere, reguliere manier kunnen werken.
• Alle bovenstaande veranderingen leveren het kabinet jaarlijks een bezuiniging van 650 miljoen euro op.

Bron: sp.nl

Ook interessant