Exposant

WMO 2015 – de stand van zaken

13 mei 2014, Supportbeurs

Zorgverleners, gemeenten, patiënten, cliënten, bestuurders, voor allemaal zal de manier waarop zij de zorg aanbieden, afnemen en organiseren behoorlijk gaan veranderen per 1 januari 2015. Vanaf die datum komen de verantwoordelijkheden in het veld van zorg en ondersteuning bij gemeenten te liggen. Met de participatiemaatschappij als uitgangspunt moet de zorg dichterbij komen te liggen en wordt het eigen netwerk van burgers waar mogelijk ingezet.

In een serie artikelen op deze website informeren wij u over de vele aspecten van de WMO transitie. Wat betekent het voor u? Welke stappen worden er op dit moment genomen en hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met persoonlijke zorgdossiers? Hoe worden indicaties voortaan afgegeven en welke kansen ontstaan na de transitie? Vele vragen waarop de antwoorden het komend halfjaar steeds duidelijker moeten worden.

Stappenplan Wmo 2015

Om gemeenten en aanbieders inzicht te geven in de processtappen is voor hen het Stappenplan WMO 2015 opgesteld door de staatssecretaris van VWS. Op basis van dit stappenplan is een transitievolgsysteem ingericht. Elke drie maanden worden de bevindingen besproken in een integraal overleg. Alle partijen die bij de transitie betrokken zijn schuiven aan, zoals organisaties van cliënten, aanbieders, professionals, zorgverzekeraars en gemeenten.

Van AWBZ naar Wmo

De belangrijkste veranderingen naar Wmo 2015 zijn:

– Decentralisatie van de extramurale ondersteuning, waaronder begeleiding, inclusief vervoer, kortdurend verblijf en de doventolk ondersteuning;

– Decentralisatie van het beschermd wonen en de inloopvoorziening GGZ;

– Maatregelen ten aanzien van de huishoudelijke verzorging;

– Aanvullende financiële middelen gemeentelijk maatwerk na afschaffing van de Wtcg en de CER;

– De middelen voor cliëntondersteuning worden naar het gemeentefonds overgebracht;

– Het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Het budget van het mantelzorgcompliment wordt overgeheveld naar het gemeentefonds.

Transitiebureau

De verantwoordelijkheid van het goed verlopen van de decentralisatie van de inzet van extramurale zorg ligt bij het ministerie van VWS en de VNG. Uitgangspunten zijn daarbij dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd wordt, er geen onnodige kosten ontstaan en dat kansen voor innovatie van de zorg benut worden. Daarom hebben beide instanties gezamenlijk het Transitiebureau opgericht om gemeenten, aanbieders en cliënten(organisaties) voor te bereiden en te ondersteunen. Het transitiebureau legt daarbij veel nadruk op samenwerking met alle betrokken organisaties. Waar nodig worden delen van de transitie landelijk gecoördineerd.

Beleidsplan en verordening Wmo

Op grond van de Wmo 2015 moeten gemeenten zelf een beleidsplan en een verordening Wmo 2015 opstellen. De VNG stelt voor gemeenten een modelverordening op samen met modelbeleidsregels en een modelbesluit. Gemeenten en cliëntorganisaties zijn betrokken bij het opstellen van deze modelverordeningen. Uiteindelijk beslissen gemeenten zelf of zij deze modellen gaan gebruiken. Volgens de planning is het model in juli 2014 beschikbaar. Dit geeft gemeenten dan nog ruim een half jaar om hun eigen beleid vast te stellen.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant