Exposant

Zzp’er in de thuiszorg blijft mogelijk

22 oktober 2014, Supportbeurs

Al sinds begin dit jaar zijn er grote problemen met het inzetten van zzp’ers in de zorg. Nu schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer dat de mogelijkheden voor zzp’ers om in de zorg aan de slag te gaan, eindelijk goed geregeld gaan worden.

Het kabinet vindt het belangrijk dat belemmeringen voor zzp’ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp’er dient te voldoen. Eerder bleek dat een aantal zzp’ers in de thuiszorg niet voldoet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap en daardoor niet langer een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) kon krijgen. Resultaat: de hulpbehoevende bleef verstoken van zorg en de zzp’ er zat zonder inkomen thuis.

De drie oplossingsrichtingen waar het kabinet op inzet, zijn:

  • Directe contractering van zzp’ers;
  • Juridische belemmering in de Kwaliteitswet wegnemen;
  • Modelovereenkomsten ontwikkelen voor zorg door zzp’ers.

Directe contractering van zzp’ers

Het kabinet gaat met Zorgverzekeraars Nederland concrete afspraken maken om vanaf 2016 directe contractering van zzp’ers in de thuiszorg meer mogelijk te maken. Op dit moment kan dat alleen in een landelijke pilot. Deze pilot laat de meerwaarde hiervan zien voor de kwaliteit van zorgverlening. Praktische belemmeringen worden weggenomen, zodat zorgverzekeraars en zorgkantoren geen beletsel meer zien om zzp’ers te contracteren.

Juridische belemmering Kwaliteitswet

De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft alleen betrekking op zorginstellingen. De opvolger van de Kwaliteitswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt een oplossing doordat deze ook van toepassing is op solistisch werkende zorgverleners (lees zzp’ers). De Wkkgz treedt echter pas in werking per 1 juli 2015. Het kabinet maakt het daarom nu al mogelijk om daar op te anticiperen. Dat wil zeggen dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz contracten tussen zzpérs en zorginstellingen die met deze nieuwe wet overeenstemmen al worden gerespecteerd.

Modelovereenkomsten voor zzp’ers

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën maken samen met veldpartijen verschillende modelovereenkomsten die ondersteuning bieden voor zzp’ers om zich daadwerkelijk als een zzp’er te kwalificeren.

Met deze oplossingsrichtingen wordt duidelijk waar een zzp’er aan moet voldoen. Als een zzp’er in de zorg in aanmerking wil komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten, moet hij of zij voldoen aan de daarvoor geldende fiscale criteria.

Ook interessant