Nieuws

Aantal bezwaarschriften hogere eigen bijdrage valt mee

21 mei 2015, Supportbeurs

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurde in april een waarschuwing uit over de veranderingen in de financiële verwerking van de langdurige zorg en de jeugdzorg. Hoewel de hogere eigen bijdrage tot relatief weinig klachten lijkt te leiden, is het voor conclusies nog te vroeg.

Waarschuwing voor opeenstapeling van wijzigingen

Het CAK gaf de waarschuwing af omdat de concrete financiële gevolgen van de hogere eigen bijdrage voor thuiszorg pas ruim na de invoering van de wijziging duidelijk zijn. 

Het betreft hierbij de zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Sinds eind februari ontvangen cliënten facturen die zijn gebaseerd op deze gewijzigde regelingen.  
De verwachting was dat de zorgvragers aanvankelijk zouden schrikken van de hogere bedragen op de factuur. Bovendien werden op de PGB-factuur in maart de eerste drie maanden van het jaar (eenmalig) gecombineerd; ook dit zou cliënten kunnen overvallen.

Meer dan 600 bezwaarschriften ingediend

Duidelijk is dat er voor thuiszorgcliënten sinds begin 2015 veel is veranderd. De vrees bestond dat zij  zich geconfronteerd zouden zien met onverwacht hoge zorgkosten. Uiteraard is het een interessante vraag hoe de hogere eigen bijdrage in de praktijk uitpakt. 

Tot half april zijn er ruim 600 bezwaarschriften ingediend door mensen die het niet eens zijn met de herberekening van hun eigen bijdrage. Dit blijkt uit de Kamerbrief die staatssecretaris Van Rijn (VWS) onlangs opstelde als voorbereiding op het transitiedebat.

Een deel van de bezwaarschriften heeft betrekking op het wegvallen van de 33 procent compensatieregeling voor thuiszorg in de Wmo en Wlz. Daarnaast zijn er mensen die bezwaar maken tegen de manier waarop in hun geval de nieuwe berekening is uitgevoerd.

Aantal klachten lijkt mee te vallen

Staatssecretaris Van Rijn ziet het relatief lage aantal bezwaarschriften als een teken dat de nieuwe regelingen minder stof doen opwaaien dan gedacht. De bezwaarperiode is echter nog niet afgesloten en het aantal bezwaarschriften zal ongetwijfeld nog stijgen. 

Verder is het nog even afwachten of door alle wijzigingen en aanpassingen de late facturering nog een rol gaat spelen. De mogelijkheid bestaat dat door de nieuwe regelgeving het CAK de eigen bijdrage niet op tijd weet te innen. Met als gevolg dat mensen een factuur ontvangen waarop de eigen bijdrage voor meerdere maanden staat.  Over januari 2015 zag slechts 65 procent van de zorgaanbieders en gemeenten kans om het CAK tijdig van de benodigde data voor facturering te voorzien. In de maand februari was dat 75 procent, in maart was dit gestegen naar ca. 90 procent.

Op dit moment lijkt de hogere eigen bijdrage aan de thuiszorg binnen de Wmo en de Wlz dus tot een relatief bescheiden aantal klachten te leiden. Voor verregaande conclusies lijkt het echter nog te vroeg; we houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Ook interessant