Nieuws

Arbeidsgehandicapten verplicht aannemen

7 juli 2014, Supportbeurs

Op 1 juli jl. stuurde staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken haar wetsvoorstel inzake het verplicht in dienst nemen van arbeidsgehandicapten naar de Tweede Kamer. Deze ‘Quotumwet’ is een gevolg van het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. Dit akkoord moet op langere termijn zorgen voor 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten.

Boete
Werkgevers hebben zich in het akkoord vastgelegd op 100.000 banen, de overheid staat garant voor de overige 25.000. Als de doelstellingen, ook tussentijds, niet worden gehaald zal de wet worden geactiveerd. Bedrijven met minimaal 25 werknemers krijgen dan jaarlijks 5.000 euro boete per niet ingevulde arbeidsplaats als zij niet aan deze verplichting voldoen.

Verandering arbeidsmarktcultuur
Volgens staatssecretaris Klijnsma vraagt de dalende arbeidsparticipatie van mensen met een beperking om verandering in de huidige cultuur op de arbeidsmarkt. Ze stelt daarnaast dat er sprake is van een gestage opbouw van de extra banen. Pas in 2026 moeten de 125.000 banen zijn gerealiseerd. Ook wijst ze er op dat ook in deze tijden van oplopende werkloosheid “de dynamiek op de arbeidsmarkt onverminderd groot blijft” met 2.000 nieuwe vacatures per dag. “Het moment om mensen met een behoorlijke beperking perspectief te bieden lijkt er wel nooit geweest te zijn”, zei Klijnsma bij een persbriefing. “Het is ontzettend wezenlijk dat we nu een keertje ‘ja’ zeggen. Ook al groeit het economisch gesternte nog niet tot in de hemel”.

Scherpe kritiek
De Raad van State en de Vereniging van Wekgevers, VNO-NCW, hebben scherpe kritiek op de quotumwet. Zo zouden de lasten voor de werkgevers onevenredig hoog worden, hetgeen indruist tegen het kabinetsbeleid dat juist gericht is op verlichting van de lastendruk.
Bovendien zouden andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en jongeren en anderen die niet onder de criteria van de Quotumwet vallen, de dupe worden van de maatregelen.

In 2015 zal voor het eerst bekeken worden of er aan de quotumdoelstellingen wordt voldaan. De wet wordt dan op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd, maar wel pas na overleg met de sociale partners.

Ook interessant