Nieuws

Buurtcirkels – participatiemaatschappij in de praktijk

8 oktober 2014, Supportbeurs

Een Buurtcirkel is een netwerk bestaande uit negen tot twaalf kwetsbare mensen, ondersteund door een vrijwilliger. De deelnemers wonen in dezelfde wijk, hebben ondersteuning nodig en helpen elkaar onderling vanuit hun persoonlijke kwaliteiten. In Rotterdam is sinds ruim een jaar met succes een aantal Buurtcirkels opgericht. Zorgorganisaties uit het hele land tonen belangstelling voor dit nieuwe initiatief.

Deelname aan het leven in de wijk

De (vrijwillige) begeleiding is erop gericht om deelnemers aan een Buurtcirkel deel te laten nemen aan het leven in de wijk.  De buurvrouw een handje helpen, naar de koffieochtend in het wijkcentrum kunnen, meedoen aan buurtinitiatieven enzovoort. Waar nodig wordt de samenwerking met andere partijen, zoals welzijnswerk, woningcorporaties of andere zorgorganisaties gezocht.

Een informeel netwerk vervangt deels zorgprofessionals

De Buurtcirkel methode is afkomstig uit Londen en was aanvankelijk alleen gericht op ex-psychiatrische patiënten en hun terugkeer in de maatschappij. Maar het initiatief werd al snel verbreed naar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die zo veel mogelijk zelfredzaam willen leven. Dankzij Buurtcirkels ontwikkelen mensen een informeel netwerk, hoeven zij minder aanspraak te doen op professionele ondersteuning en vervullen zij een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving.

Het opzetten van een Buurtcirkel

In 2013 zijn in Rotterdam vijf Buurtcirkels van start gegaan, dit jaar is dat aantal gegroeid tot zeven cirkels. Bij het opzetten van een Buurtcirkel is een projectleider betrokken. Een Buurtcirkel start met één vrijwilliger (de supportmedewerker) en gemiddeld zes deelnemers. Het is de bedoeling dat vooral de deelnemers zelf de Buurtcirkel ontwikkelen, met waar nodig ondersteuning door de supportmedewerker. Uiteindelijk groeit een Buurtcirkel uit naar ongeveer twaalf deelnemers.

Begeleiding alleen waar nodig

Vooraf krijgen de deelnemers een aantal uur per week ondersteuning van een professionele begeleider . Vervolgens gaan de deelnemers elkaar ondersteunen, waarbij ze in eerste instantie worden bijgestaan door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger is bekend in de wijk en ondersteunt de deelnemers in de onderlinge samenwerking, het leggen van contacten met wijkbewoners en het bouwen van een eigen netwerk. Waar nodig biedt de betrokken supportmedewerker individuele ondersteuning.

Betekenisvol leven

Door Buurtcirkels hebben kwetsbare burgers meer eigen regie en krijgen zij bovendien de
mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander, een goede buur te zijn. De deelnemers groeien naar meer zelfstandigheid en ontwikkelen (sociale) vaardigheden. Deelname aan een Buurtcirkel zorgt daarnaast voor een groter sociaal netwerk en meer aansluiting in de wijk. Maandelijks komen de betrokken supportmedewerkers bijeen om de voortgang te bespreken. Dit geldt ook voor de deelnemers.

Landelijke belangstelling

Aan het eind van het jaar worden de Buurtcirkels geëvalueerd met alle betrokkenen. Zorgorganisaties in het hele land volgen de verrichtingen van de Rotterdamse Buurtcirkels met grote belangstelling. De verwachting is dat dit initiatief navolging zal vinden in andere steden en regio’s in het hele land.

Ook interessant