Nieuws

Fokus op wonen

5 oktober 2014, Supportbeurs

Fokus is in 1974 in Nederland opgericht, in navolging van een Zweeds project dat zich richtte op het zo zelfstandig mogelijk wonen van mensen met een fysieke beperking. De doelstelling was en is gericht op de emancipatie van iedereen met een (zwaar) lichamelijke handicap. Het belangrijkste aandachtsgebied werd het zelfstandig wonen met 24-uurs assistentie op afroep.

Fokuswoningen verspreid over het hele land

Fokus verzorgt al veertig jaar als enige landelijke organisatie de assistentieverlening in zogenoemde Fokusprojecten, waarvan er zo’n honderd in heel Nederland te vinden zijn. Een Fokusproject bestaat uit 12 tot 20 Fokuswoningen, verspreid in de wijk en een assistentie-eenheid. Per Fokusproject geeft een locatiemanager leiding aan een team van ongeveer 20 assistenten. De Fokusprojecten zijn verdeeld over zes regio’s, die onder leiding staan van een regiomanager. Vanuit kantoren in Groningen en Utrecht wordt de assistentieverlening beleidsmatig, administratief en secretarieel ondersteund.

Bekostiging blijft zonder eigen bijdrage

Fokus wordt gesubsidieerd door de rijksoverheid en uit de AWBZ. Nu de AWBZ in januari 2015 wegvalt, vroegen cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers zich af hoe de Fokuswoningen in de toekomst bekostigd worden. De staatssecretaris heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op een reeks vragen die Kamerleden hem stelden over de wijze waarop het Fokuswonen gefinancierd zal worden. In die brief valt onder andere te lezen dat ook in de nieuwe subsidieregeling geen eigen bijdrage geldt voor het Fokuswonen.

Continuïteit van assistentie op afroep gewaarborgd

Er komt een subsidieregeling die nauw aansluit bij de regeling zoals die nu is, waardoor de 24-uurs assistentie op afroep en aanwijzing van de cliënt blijft bestaan. De subsidieregeling is als ‘permanente opvolger’ van de huidige AWBZ-bekostiging bedoeld. De inhoud van het huidige assistentiepakket en de indicatievereisten blijven ongewijzigd. De koppeling tussen huur van de woning en de assistentie van de aanbieder in het Fokusproject blijft eveneens ongewijzigd, omdat daarmee de continuïteit van de 24-uurs assistentie op afroep gewaarborgd wordt.

Aanvullende assistentie

Voor assistentie die Fokus nu niet biedt en waarvoor cliënten een beroep doen op de Wmo (voor huishoudelijke hulp) of de AWBZ (voor assistentie buiten de woning en voor bepaalde verpleegkundige handelingen in de woning) kan de cliënt na 1 januari 2015 een beroep doen op de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Voor die vormen van hulp  kan een PGB worden verkregen.

Overleg met de Cliëntenraad

Tenslotte sluit de staatssecretaris aan bij de waarderende woorden van de inspectie over de inspanningen en resultaten van het verbetertraject dat Fokus inzette naar aanleiding van de eerdere Kwaliteitstoets van de inspectie. In de komende maanden overlegt het ministerie verder met de Cliëntenraad en het bestuur van Fokus over de vormgeving van de nieuwe subsidieregeling, die ongewijzigde voortzetting van de unieke dienstverlening van Fokus aan mensen met een zware lichamelijke beperking mogelijk maakt.

Ook interessant