Nieuws

Geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

25 juli 2014, Supportbeurs

Veel mensen met een beperking krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Aan 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers is gevraagd hoe ze tegen deze veranderingen aankijken.

Algemene informatie

Uit het onderzoek van negen cliëntenorganisaties blijkt dat veel mensen tot nu toe algemene informatie van hun gemeente hebben ontvangen over de decentralisatie. Ze hebben daardoor nog geen beeld hoe de veranderingen voor henzelf uitpakken. Bijna iedereen maakt zich zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning die ze straks via de gemeenten krijgen.

Mantelzorg

Veel ondervraagden geven aan dat de ondersteuning die ze nu krijgen een wankel evenwicht is van professionele zorg, mantelzorg en hulp van vrijwilligers. Ze zijn bang dat dit evenwicht door de decentralisatie wordt verstoord. Bijvoorbeeld doordat er een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers moet worden gedaan. Veel mantelzorgers zijn al zwaar belast en het beroep dat op vrijwilligers gedaan wordt zal alleen maar toenemen. Professionals en cliënten willen dat er goed  nagedacht wordt over wat er van vrijwilligers kan worden gevraagd.

Kanttekeningen

De vrees om afhankelijk te worden van de welwillendheid van anderen is, zeker voor mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn, reëel. Bovendien is men bang dat de invulling van de dagbesteding straks te veel samengevoegd wordt, waardoor bepaalde groepen buiten de boot vallen. Dagbesteding is voor zowel cliënten als mantelzorgers een cruciaal punt. Dagbesteding helpt mensen hun vaardigheden op peil te houden en ontlast tegelijkertijd de mantelzorger.

Aanbevelingen

De cliëntenorganisaties hameren erop dat cliënten zo snel mogelijk concrete informatie moeten krijgen over wat de decentralisatie voor hen betekent en welke procedures gebruikt gaan worden bij het beoordelen van de zorgvraag en het toekennen van zorg. Bij dagbesteding moet steeds individueel worden bepaald of ‘doelgroep specifieke’ dagbesteding nodig is. Ook moet individuele, professionele begeleiding mogelijk blijven naast de gewone dagbesteding.

Beroepskrachten

Verder vinden de organisaties dat de mogelijkheden voor begeleid wonen in de eigen omgeving moeten worden verruimd. De organisaties bepleiten dat vrijwilligers altijd worden gekoppeld aan beroepskrachten en dat vrijwilligers dus ook werken onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.
 

Ook interessant