Nieuws

‘Grenzeloos actief’, het nieuwe gehandicaptensportprogramma

29 juli 2015, Supportbeurs

Sporten is leuk en gezond en moet voor iedereen mogelijk zijn, zo vindt minister Schippers van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Het nieuwe programma ‘Grenzeloos Actief’ moet ervoor zorgen dat bewegen en sporten in de eigen woonomgeving voor iedereen haalbaar wordt, ook voor mensen met een beperking. 

Beperkte deelname

Het RIVM deed onderzoek naar de mate waarin mensen deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Uit dit onderzoek onder 40.000 personen bleek dat mensen met een beperking minder frequent bewegen of sporten dan andere mensen. Er is momenteel wel beleid dat mensen met een beperking aanmoedigt om in beweging te komen, maar dan vooral richting revalidatiecentra of scholen. Minister Schippers is van mening dat sporten voor iedereen, met of zonder beperking, bereikbaar moet zijn. Gewoon dichtbij huis, en als het even kan bij bestaande sportverenigingen. Vandaar dat er in dit voorjaar een nieuw gehandicaptensportbeleid is gepresenteerd onder de noemer ‘Grenzeloos Actief’. Het programma is samengesteld door MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS en NOC*NSF. Het ministerie van VWS heeft de komende jaren zo’n 6,5 miljoen euro gereserveerd voor ‘Grenzeloos Actief’.

Vraag zoekt aanbod

Mensen met een beperking willen wel degelijk graag sporten, maar het lijkt erop dat vraag en aanbod elkaar niet altijd even goed vinden. Hierdoor nemen mensen met een beperking minder vaak deel aan sport- en beweegactiviteiten dan valide mensen. Vooral mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking zijn minder van de partij. Mensen met een beperking hebben dikwijls ook te maken met andere obstakels als zij willen sporten. Zo speelt het vinden van de juiste begeleiding en ondersteuning een rol, evenals problemen met vervoer naar een sportlocatie en de niet altijd even goede toegankelijkheid van gebouwen.

Buurtsportcoach en speciale app

‘Grenzeloos Actief’ moet ervoor zorgen dat iedereen die wil sporten dat ook kan, het liefst dicht bij huis. Met behulp van een speciale app kan iemand zien welk sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Daarnaast worden er speciale buurtsportcoaches opgeleid. Zij moeten er voor zorgen dat de sociale wijkteams op de hoogte zijn van de mogelijkheden in hun wijk, zodat zij bewoners hierover goed informeren. Deze buurtsportcoaches moeten tevens voor gemeenten een vraagbaak worden. Sportverenigingen krijgen daarnaast meer ondersteuning als het gaat om het initiëren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking. Hiervoor zijn mogelijkheden tot subsidie via de zogeheten ‘Sportimpuls’.

Sport op de kaart

Het is van belang dat de nu ontplooide activiteiten ook op de lange termijn doorgang vinden en waar nodig bijgesteld worden. Het RIVM zal het eerder genoemde onderzoek daarom om de vier jaar herhalen. Zo zijn op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau op ieder moment data te vinden over bewegen en sporten, gekoppeld aan verschillende aandoeningen. Hopelijk komt ‘Grenzeloos Actief’ sport daadwerkelijk voor iedereen op de kaart te staan. 

Ook interessant