Nieuws

Heeft kabinet Rutte III meer aandacht voor mantelzorg?

17 oktober 2017, Supportbeurs

Vorige week is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Daarin staat te lezen wat de
plannen voor de komende jaren zijn, ook met betrekking tot mantelzorg. De
nieuwe coalitie wil mantelzorg beter mogelijk maken en kiest daarbij niet voor
hervormingen maar het aanpakken van een aantal problemen.

Extra geld voor mantelzorg

Er komt deze kabinetsperiode 180 miljoen euro beschikbaar
voor het manifest ‘Waardig ouder worden’. Hierin zit onder andere 35 miljoen
voor respijtzorg en dagopvang, bedoeld om het mogelijk te maken om ouderen
langer thuis te laten wonen en de mantelzorger te ontlasten.

Tevens wordt er de komende vier jaar een bedrag van 55
miljoen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Mezzo ziet erop toe dat
hiermee ook de mantelzorger op weg wordt geholpen in het zorglandschap.

Eigen bijdrage gemaximeerd

Vanaf 2019 wordt de Wmo eigen bijdrage gemaximeerd tot 17,50
per vier weken en wordt in de vorm van een abonnement ingezet. Dit verlaagt
niet alleen de financiële druk op mantelzorgers, maar zorgt naar verwachting
ook voor een verlaging van de regeldruk. Onduidelijk is of de maatregel geldt
voor alle Wmo-voorzieningen.

Vanaf 2018 treedt er ook een verlaging op voor de eigen
bijdrage in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De huidige anti-cumulatie regeling blijft hierbij intact:
als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het
geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Overig punten uit regeerakkoord

Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd.

In de ouderenzorg wordt 2 miljard euro geïnvesteerd, met
name in de verpleeghuiszorg. Investeringen komen er in meer personeel, betere
kwaliteit van zorg en het verminderen van administratieve druk.

Er wordt ingezet op het vergroten van het gebruik van E-health
toepassingen.

Tot slot worden maatwerkzorg voor meervoudig gehandicapte
kinderen en integrale zorg voor GGZ-cliënten genoemd.

Er wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels. Om dit te realiseren worden ook mantelzorgers gehoord.

Ook interessant