Nieuws

Het Wlz pgb: persoonsgebonden budget vanuit de Wet langdurige zorg

23 oktober 2017, Supportbeurs

Wanneer je langdurig intensieve zorg nodig hebt dan val je in Nederland onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de 24-uurszorg en is bedoeld voor mensen met een blijvende, levenslange zorgbehoefte. Deze zorg kun je krijgen via een verblijf in een zorginstelling, maar met een Wlz pgb is thuis blijven wonen ook mogelijk. Met dit persoonsgebonden budget koop je zelf zorg in en regel je zelf de hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om voor een Wlz pgb in aanmerking te komen? En welke zorg koop je hiermee in?

De Wet langdurige zorg regelt de zware, intensieve zorg voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking of aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor langdurige zorg. Indien ja, dan geven zij een Wlz-indicatie af. Vervolgens krijg je de keuze voorgelegd: wil je deze zorg in natura of via een Wlz pgb ontvangen? Kies je voor het laatste dan is er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Ten eerste moet de zorg die je wilt inhuren via het Wlz pgb kwalitatief goed zijn. Daarnaast moet de thuissituatie geschikt zijn om deze zorg doelmatig en verantwoord te ontvangen. Is het veilig en gezond om thuis te blijven wonen? Het Zorgkantoor gaat hierover met je in gesprek en beoordeelt jouw situatie. Als de situatie geschikt is, dan krijg je een Wlz pgb toegewezen, waarmee je zelf zorg inkoopt.

Je krijgt een Wlz pgb toegewezen, en dan?

Met een Wlz pgb koop je dus zelf zorg in en kiest zelf de zorgverleners; dat kunnen professionele zorgverleners zijn maar bijvoorbeeld ook een familielid, vriend of buurman. De afspraken die je maakt met de zorgverleners leg je vast in een zorgverleningsovereenkomst. Vervolgens controleert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de afspraken en betaalt de zorgverleners uit; je krijgt het pgb dus niet op je eigen rekening gestort.

Hoe hoog is het budget en waar kun je het dit aan besteden? Het CIZ bepaalt welke zorg nodig is, hoeveel uur, en stelt vervolgens de hoogte van het budget vast. Als dat eenmaal vastgesteld is, kun je het Wlz pgb bijvoorbeeld besteden aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp en logeeropvang (een kort verblijf in een instelling). Je mag met dit budget geen behandeling betalen; een behandeling kun je immers alleen in natura ontvangen van een zorginstelling waarmee jouw zorgkantoor een contract heeft.

Eigen bijdrage

Het pgb wordt geregeld door je eigen zorgverzekeraar en betaald vanuit de Wlz. Of je nu kiest voor het Wlz pgb of voor zorg in natura, je moet altijd nog een eigen bedrage betalen. Hoe hoog de eigen bedrage is, is afhankelijk van je leeftijd, gezinssamenstelling en het gezinsinkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van je eigen bedrage.

Ook interessant