Nieuws

Huidige stand van zaken rondom het PGB

23 september 2015, Supportbeurs

In een eerder artikel schreven we wat de effecten van Prinsjesdag zijn op de portemonnee van mensen met een beperking. Hoewel de economie aantrekt, ondervindt niet iedereen daarvan evenveel voordeel. Mensen met een beperking gaan er niet op vooruit, zo blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Ieder(in). Ook de gang van zaken rondom het PGB heeft effect op de inkomenspositie van deze groep mensen.

Toezeggingen staatssecretaris

Half september werd voor de achtste keer dit jaar gedebatteerd over de problemen met het PGB. Tijdens dit debat heeft staatssecretaris Van Rijn belangrijke toezeggingen gedaan. Enerzijds gaat het daarbij om herstelwerkzaamheden op de korte termijn, anderzijds om verbeterpunten rondom het PGB voor volgend jaar.

Voor de korte termijn deed de staatssecretaris de toezegging nogmaals overleg te plegen over het drempelbedrag voor de schadevergoedingen. Momenteel krijgen alleen mensen die meer dan 66 euro schade hebben geleden door de invoering van het PGB hiervoor compensatie, maar Van Rijn is bereid te kijken of deze drempel omlaag kan. Voorlopig werd in de begroting (Miljoenennota) ruimte gemaakt voor een dergelijke compensatieregeling, maar het is de vraag of er voldoende geld is vrijgemaakt om de schade volledig te compenseren.

Voor de langere termijn gaf de staatssecretaris aan een groot voorstander te zijn van een ‘integraal PGB’. Dit is één budget voor mensen met een ondersteuningsbehoefte, waarin alle financieringsvormen ‘zonder schotten’ zijn samengevoegd. Een integraal PGB kan door de budgethouder in ieder levensdomein worden toegepast, of dat nu de thuissituatie, werk, gezondheid of school is. Er loopt al een pilot met deze PGB-vorm in Delft en Woerden. Van Rijn maakt het mogelijk dat per 1 januari 2016 meer gemeenten aan de slag kunnen met een integraal PGB.

Verschuiving in Miljoenennota

In de Miljoennota staat dat er in 2016 een verschuiving komt van financiële middelen voor natura-zorg naar geld voor PGB’s. Dit lijkt gunstig als het gaat om het regisseren van de eigen zorg. Een aantal kanttekeningen is echter op zijn plaats, zo meent Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Zo zijn er veel mensen die problemen ondervinden bij het krijgen van toegang tot een Persoonsgebonden budget. Door een (te) strikte hantering van de kaders krijgen mensen ten onrechte geen budget toegewezen. Dit strookt niet met de wens van de overheid om mensen zoveel en zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Dan maar geen zorg?

Een ander belangrijk aandachtspunt is volgens Per Saldo de te betalen eigen bijdrage. Het kabinet heeft voor volgend jaar tien miljoen euro minder begroot voor het PGB met het oog op de te innen eigen bijdragen. Per Saldo constateert dat de eigen bijdrage die budgethouders moeten betalen soms (bijna) net zo hoog is als het toegekende budget. Als mensen zich hier niet van bewust zijn als ze zorg aanvragen, kan dat tot onaangename financiële ‘verrassingen’ leiden. De hoge eigen bijdragen kunnen er ook toe leiden dat mensen helemaal afzien van zorg – met alle onwenselijke gevolgen van dien.

Ook interessant