Nieuws

Kwaliteit van wijkverpleging waarborgen vraagt inzet van iedereen

21 maart 2019, Supportbeurs

De overheid verwacht van ouderen en mensen met een chronische ziekte of een handicap dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit maakt dat de wijkverpleging te maken heeft met een sterk groeiende zorgvraag. Bovendien krijgt de wijkverpleging een steeds grotere rol in preventie en gezondheidsbevordering toebedeeld. Dat is nodig om het Nederlandse zorgstelsel ook in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. In het Kwaliteitskader Wijkverpleging ligt de focus op de kwaliteit van leven en het versterken van de zelfredzaamheid. Het Kwaliteitskader werd in 2018 uitgeschreven en wordt in 2019 toegepast. Wat betekent dat precies voor jou, als zorgbehoevende?

Zorg thuis wordt steeds complexer

De basis is dat iedereen, ongeacht leeftijd en aandoening, moet kunnen rekenen op kwalitatieve en veilige zorg en ondersteuning thuis. Maar door de vergrijzing en de toename van chronisch zieken, komt de wijkverpleging onder toenemende druk te staan. Ook hebben steeds meer chronisch zieken te maken met meerdere en daardoor ook complexere aandoeningen en zijn ook de behandelingen technologischer, complexer én duurder geworden. Tot slot is er een steeds groter verschil in levensloop, behoeften en leefwijzen van mensen, wat leidt tot een grotere vraag naar meer maatwerk in de zorg.

Wijkverpleging en zorgorganisaties krijgen dus met een almaar groeiende én steeds complexer wordende vraag te maken en moeten dit zien op te lossen met gelijke of soms zelfs schaarser wordende middelen. Ervoor zorgen dat iedereen in zijn / haar veilige omgeving kan rekenen op kwaliteitsvolle en doelmatige zorg en ondersteuning, is dé grote uitdaging voor wijkverplegers, huisartsen, specialisten, apothekers, gespecialiseerde verpleegkundigen, paramedische zorgverleners, wijkteams en netwerken van vrijwilligers en mantelzorgers… Kortom iedereen die in een bepaald werkgebied bezig is met verzorging, ondersteuning én gezondheidsbevordering in brede zin.

Zorgverlening én preventie

Daarom schreef de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging[i] vorig jaar een nieuw kwaliteitskader, dat dit jaar door alle betrokkenen organisaties wordt ingevoerd. De cliënt in brede zin staat in het Kwaliteitskader centraal: de wijkverpleging wil alle mensen zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leven te leiden, ondanks beperkingen door gezondheid of leeftijd. De wijkverpleging zal niet alleen individueel zorg verlenen maar ook maatschappelijke gezondheidsproblemen aanpakken en aandacht besteden aan de leef-, woon- en werksituatie van mensen in de wijk. Daarbij gaat het niet alleen om alle zorgbehoevenden die thuis wonen, maar ook om mensen zónder zorgvraag, die op zoek zijn naar een leefstijl die gezondheidsproblemen kan voorkomen.

En dat is geen kleine verandering. Een verandering die overigens ook gevolgen heeft voor de financiering en verantwoording van zorg. Het gaat nu namelijk niet alleen meer om de uren zorg of het aantal handelingen die aan een zorgbehoevende zijn besteed, maar ook om de ‘bijdrage aan de gezondheid van de populatie’ en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. Hoe bepaal je daarvan de (financiële) waarde?

Gezamenlijke inzet nodig om doel Kwaliteitskader Wijkverpleging te realiseren

Om het beoogde Kwaliteitskader in de praktijk te brengen, wordt veel verwacht van de wijkverpleging, maar ook van de zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten… en zeker ook van jou. Want al wil de wijkverpleging goede zorg en ondersteuning bieden, je zal toch steeds vaker aangesproken worden op jouw zelfredzaamheid en de mogelijke ondersteuning van jouw naasten.

Waar mag jij nog op rekenen? Je mag zorg verwachten die aansluit bij wat jij, eventueel samen met je naasten en met behulp van hulpmiddelen, nog kan. Ook krijg je zorg die bijdraagt aan jouw kwaliteit van leven en die je helpt om de regie te voeren over je leven thuis. Verder mag je rekenen op gekwalificeerde zorgverleners, die je kunt begrijpen en vertrouwen. Dat er in de mate van het mogelijke een vast en overzichtelijk team van zorgverleners is, die samen in staat zijn continue zorg te verlenen, draagt daar toe bij. Je moet voorts kunnen rekenen op kwaliteit en veiligheid in het dagelijkse handelen van de wijkverpleging. Ook niet onbelangrijk is dat er met jou goede afspraken gemaakt worden over wanneer de zorg wordt verleend, zodat dit aansluit bij jouw leefstijl en –patroon. Tot slot zal de wijkverpleegkundige in overleg met jou een zorgplan opstellen, zodat je niet telkens opnieuw jouw verhaal moet vertellen.


[i] Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties: Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN).

Ook interessant