Nieuws

Mantelzorger schiet er zelf financieel bij in

30 september 2015, Supportbeurs

Mantelzorgen is niet altijd gemakkelijk. Het verlenen van mantelzorg heeft voor de mantelzorger op verschillende fronten ingrijpende gevolgen – ook op het financiële vlak.

Recent onderzoek onder leden van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo laat zien hoe groot de financiële consequenties van mantelzorg voor de zorgende partij kunnen zijn. Soms zijn deze effecten zelfs zodanig dat mensen die bereid zijn mantelzorg te bieden vanwege financiële problemen niet de zorg kunnen bieden die ze willen geven.

Mantelzorgen is duur

Mantelzorgers hebben vaak extra kosten. Kostenposten die Mezzo in haar onderzoek heeft opgenomen zijn reiskosten, kosten die samenhangen met het doen van de was, extra telefoonkosten en kosten voor het vervoer van de zorgvrager.
Ook maken mantelzorgers vaak kosten voor het levensonderhoud van de zorgvrager, het aanschaffen van hulpmiddelen, het aanbrengen van woningaanpassingen en het inzetten van particuliere hulp. Slechts 8 procent van de ondervraagden geeft aan geen extra kosten te hebben, de overige 92% wel.

Forse extra kosten

Meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden maakt reiskosten die samenhangen met het mantelzorgen. In totaal meldt 52 procent extra telefoonkosten, heeft 46 procent meerkosten die samenhangen met het vervoeren van de zorgvrager en besteedt 42 procent van de ondervraagden extra geld aan het reinigen van wasgoed van de zorgvrager.

In het onderzoek woonde ruim de helft van de mantelzorgers niet samen met de zorgvrager. Deze groep maakt doorgaans reiskosten om de zorgvrager te bezoeken: gemiddeld gaat het per enkele reis om een reisafstand van 31 kilometer. Van deze groep is ruim 40 procent één tot twee maal per week op het zorgadres, 16 procent bijna dagelijks. Al met al levert dit gemiddeld 95 euro per maand op aan reiskosten.

Pijn in eigen portemonnee

Gemiddeld besteden de mantelzorgers die deel uitmaken van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo p maar liefst 1.100 euro aan reis-, was- en telefoonkosten – en dan worden andere kosten nog buiten beschouwing gelaten. Niet alle mantelzorgers kunnen deze extra kosten even makkelijk opbrengen.
Minder dan de helft van de ondervraagden zegt de extra kosten zonder problemen te kunnen betalen. Maar liefst 55 procent van de respondenten zegt echter vaak krap te zitten of zelfs geld te kort te komen vanwege hun zorgtaak.

Terwijl dit laatste op zichzelf al zorgwekkend genoeg is, geeft 15 procent van de onderzochte mantelzorgers zelfs aan dat financiële problemen een belemmering vormen in het uitvoeren van hun zorgtaak. Zij willen wel meer zorg bieden, maar moeten hier vanwege de financiële gevolgen van afzien.

Zorgen zonder (geld)zorgen?

Het onderzoek van Mezzo maakt duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor de financiële positie van de mantelzorger. Mezzo ziet in het nieuwe belastingstelsel voldoende aanknopingspunten om mantelzorg financieel te ondersteunen. Gemeenten zouden gebaat zijn bij ondersteuning bij het creëren van plaatselijke oplossingen en het aanpakken van financiële obstakels voor mantelzorgers; ook hier levert Mezzo een bijdrage aan. Het is te hopen dat mantelzorgers in de toekomst kunnen zorgen zonder er zelf bij in te schieten.

Bekijk & lees alle artikelen door Mezzo

Volg ook de blog van Yvonne Erberveld, werkzaam bij de Mezzo Mantelzorglijn.

Ook interessant