Nieuws

Mantelzorgers slecht geïnformeerd door gemeenten

17 november 2014, Supportbeurs

Op grond van een enquête van de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo blijkt dat driekwart van alle gemeenten mantelzorgers niet heeft geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de zorg.

Nieuwe WMO

Per 1 januari 2015 gaat er nogal wat veranderen in de zorg. Heel veel zorgtaken worden overgeheveld van de AWBZ naar de nieuwe WMO, waarmee de verantwoordelijkheid voor deze taken bij de gemeente komt te liggen. De consequentie hiervan is dat er aanzienlijke bezuinigingen worden doorgevoerd die de druk op de mantelzorg alleen maar vergroten. Uitgangspunt is dat mensen die zorg nodig hebben, deze in eerste instantie in hun eigen omgeving moeten zien te verkrijgen. Het aantal vrijwilligers of mantelzorgers bedraagt momenteel ongeveer 2,5 miljoen en dat aantal neemt naar verwachting door de nieuwe regelingen enorm toe.

Driekwart mantelzorgers niet geïnformeerd

Van de vijfhonderd mantelzorgers die door Mezzo ondervraagd werden, heeft tot nu toe maar 12 procent een nieuw zorgaanbod gekregen van de gemeente. Naast de overbelasting die mantelzorgers toch al ervaren, levert de onzekerheid door het in gebreke blijven van de gemeente nog meer stress en zorgen op. In driekwart van alle gevallen heeft de gemeente zelfs nog helemaal geen contact met de mantelzorger gezocht. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de gemeenten zelf nog steeds niet weten wat er op hen af komt en hoe de exacte invulling van de nieuwe WMO er uit gaat zien.

Overbelasting en druk mantelzorgers

Dat een overgrote meerderheid van alle mantelzorgers zich regelmatig of zelfs chronisch overbelast voelt, is al langer bekend. De vereniging Mezzo maakt zich daarom terecht bezorgd over de radiostilte die er heerst vanuit de gemeenten naar deze groep zorgverleners. Mantelzorgers geven massaal aan slapeloze nachten te hebben van de veranderingen die zich per 1 januari voltrekken. Mezzo vindt dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten zorgen dat alle mantelzorgers in staat worden gesteld een balans te vinden tussen de zorg die ze verlenen en hun persoonlijke leven. Want dat laatste dreigt er, in het licht van de nieuwe plannen, bij veel mantelzorgers aan onderdoor te gaan.

Advies en steun aan mantelzorgers

Volgens Mezzo dienen gemeenten zich meer bewust te zijn van de inspanningsverplichting die zij hebben ten opzichte van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten veel meer dan nu het geval is, actief worden benaderd. Gemeenten moeten hun adviesrol serieuzer nemen en de mantelzorgers meer ondersteunen. Zo zou men precies in beeld moeten hebben welke behoeften de mantelzorgers hebben om hun taak zo goed mogelijk uit te blijven voeren. De gemeente zou zo de druk op de mantelzorger verlichten in plaats van verzwaren, zoals nu het geval is.

Ook interessant