Nieuws

Mantelzorgers voelen zich vaak overbelast

10 november 2015, Supportbeurs

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, groeit nog steeds. Mensen die vrijwilligerswerk doen, ervaren dat over het algemeen als erg positief. Met name zij die aan burenhulp doen, halen daar veel voldoening uit. Dat staat in schril contrast tot mensen die mantelzorg verlenen. Zij voelen zich vaker overbelast dan andere vrijwilligers.

Ondersteuning gemeente niet adequaat

Deze conclusie kan worden getrokken uit een cliëntenraadpleging die onlangs werd gehouden door Ieder(in) onder de noemer “Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?”. In deze enquête werd ook geïnformeerd naar hoe men de rol die de gemeente speelt, tot dan toe heeft ervaren. Daaruit blijkt dat het ‘beroemde’ keukentafelgesprek nog lang niet overal heeft plaatsgevonden en dat de informatievoorziening soms ronduit knullig verloopt. Hoewel gemeenten steeds meer op het bordje van mantelzorgers schuiven, is de nodige ondersteuning daarbij niet altijd adequaat.

Mantelzorgers voelen zich in de steek gelaten

De ondervraging werd ingevuld door 10.000 mensen, waarvan 50% aangaf mantelzorg, burenhulp of ander vrijwilligerswerk te verrichten. Van de mantelzorgers gaf ruim twee-derde aan behoefte te hebben aan een of meerdere mensen om de taken mee te delen. Bijna de helft van de mantelzorgers krijgt lichamelijke en/of geestelijke klachten door de zwaarte van de zorgtaak. Bovendien is 30% niet tevreden over de steun die men krijgt van de professionele zorgverleners. Mantelzorgers voelen zich in de steek gelaten door zowel de gemeente als door hulpverleners.

Recht op respijtzorg niet altijd bekend

De gezamenlijke cliëntenorganisaties hebben naar aanleiding van het onderzoek een aantal adviezen geformuleerd, waaronder het verbeteren van de professionele ondersteuning en het uitbreiden van de mogelijkheden tot zogenaamde respijtzorg. Het blijkt namelijk dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de rechten die ze hebben op zorgverlof. Personeel heeft vaak geen idee van het beleid dat de werkgever hanteert op het gebied van mantelzorg(verlof). Werkgevers attenderen hun werknemers niet altijd op het recht dat zij hebben op respijtzorg, uit angst dat zij er (te veel) gebruik van gaan maken.

Ambtenaren die mantelzorg verlenen

Ambtenaren zie mantelzorg verlenen zijn overigens iets beter op de hoogte over hun rechten op zorgverlof dan werkenden in andere sectoren, maar ook richting de mantelzorgende ambtenaar is nog ruimte voor verbetering.
In praktijk blijkt de ambtenaar in zijn/haar rol als mantelzorger vooral de ‘regelneef’ te zijn. Zij organiseren de professionele zorg voor hun naasten en nemen minder vaak directe verpleegkundige hulp op zich.

Ook interessant