Nieuws

Nieuw Bouwbesluit sluit talloze mensen uit

11 december 2016, Supportbeurs

De Nederlandse woningvoorraad is niet meer van deze tijd. Het overgrote deel van de woningen is alleen geschikt voor de gemiddelde burger, terwijl de woonpopulatie sterk verandert. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook als ze al de nodige gebreken hebben. Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen met een beperking die zelfstandig willen wonen. Dit recht op zelfstandig wonen, is verankerd in het onlangs van kracht geworden Gehandicaptenverdrag van de VN.

Mensen met een beperking en ouderen kunnen echter heel moeilijk geschikte woonruimte vinden. Dus blijven velen wonen in een huis dat hun zelfredzaamheid beperkt of kunnen bijvoorbeeld jongeren met een beperking hun ouderlijk huis niet verlaten. 

Maak woningen en gebouwen geschikt 
De oplossing ligt voor de hand. De Nederlandse woningvoorraad moet zo snel mogelijk passend voor iedereen worden gemaakt. Dit is overigens goed te doen. Er moet toegankelijker worden gebouwd én slimmer. Het is mogelijk om woningen zo te (ver)bouwen dat ze bruikbaar zijn voor iedereen of makkelijk kunnen worden aangepast als bewoners gebreken krijgen. Deze aanpak maakt de woningvoorraad bovendien veel duurzamer; ze voorkomt vroegtijdige sloop. Verder moeten ook gebouwen goed toegankelijk worden gemaakt, zodat echt alle burgers er gebruik van kunnen maken. 

Op het moment werkt het kabinet aan nieuwe bouwregelgeving, de opvolger van het huidige Bouwbesluit. Dit biedt een uitgelezen kans om de woningen en gebouwen geschikt te maken. Door heldere eisen te stellen aan toegankelijkheid en bruikbaarheid ervan. Verder vraagt de veranderde populatie ook om aanscherping van brandveiligheidseisen. 

Deregulering werkt niet 
Het kabinet laat deze kans echter lopen. Het kiest voor deregulering. In plaats van de voorschriften voor toegankelijkheid, bruikbaarheid en brandveiligheid aan te passen aan de eisen van de tijd worden er voorschriften geschrapt. De markt kan het zelf wel regelen, is het idee. Maar de ervaring met eerdere dereguleringen van het Bouwbesluit leert dat dit niet werkt. Bij veel bouwprojecten zullen de voorgestelde minimumeisen de nieuwe standaard worden. En in het beste geval, zullen er voor elk bouwproject aparte afspraken worden gemaakt. Met steeds wisselend resultaat als gevolg. Al met al zal de woonsituatie voor ouderen en mensen met een beperking hierdoor eerder verslechteren dan verbeteren. Daarnaast leidt dit tot wildgroei aan private eisen en lastverzwaring voor de bouwprofessionals. 

Een brede coalitie van organisaties luidt hierover de noodklok. Ze doen dit voorafgaand aan de behandeling van de nieuwe bouwregelgeving als onderdeel van de Omgevingswet in de Tweede Kamer op 19 december. De organisaties zijn: Ieder(in), de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, ouderenbond KBO-PCOB, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, de Woonbond, VACpunt Wonen, de Fietsersbond, Wij Staan Op! en Patiëntenfederatie Nederland 

Benut deze kans om echt iets te veranderen! 
De organisaties roepen het kabinet op om de bruikbaarheidseisen niet uit het Bouwbesluit te slopen maar de nieuwe bouwregelgeving juist te gebruiken om woningen toegankelijker, beter bruikbaar en brandveiliger te maken. Met relatief simpele veranderingen in de regelgeving kunnen grote veranderingen worden gerealiseerd. Die kans mogen kabinet en Kamer niet laten lopen! 

Bekijk & lees alle artikelen door Wij staan op!

Ook interessant