Nieuws

Overheid moet banenafspraak nakomen!

27 augustus 2017, Supportbeurs

Eerder deze maand berichtten we al over de toenemende kritiek op de Participatiewet Belangenbehartigers van mensen met een handicap of chronische ziekte manen de overheid in een opinieartikel aan om haar afspraken na te komen. “In plaats van met oplossingen te komen, lijken werkgevers bij de overheid van hun deel van de afspraak af te willen. Terwijl het enorme verschil tussen mensen met en zonder beperking op de allesbehalve inclusieve arbeidsmarkt, hoognodig moet worden verkleind”.

Pleidooi voor afzwakken banenafspraak past niet bij betrouwbare overheid

Op woensdag 16 augustus jongstleden verscheen in Trouw een opinieartikel waaraan de Landelijke Cliëntenraad, MIND Platform Psychische Gezondheid, FNV Uitkeringsgerechtigden, CNV Connectief en Ieder(in) meewerkte. In het artikel roepen deze belangenbehartigers de overheid op om haar afspraken na te komen. Nu het activeren van de Quotumwet dreigt omdat werkgevers aan overheidskant schrikbarend achterlopen op hun doelstelling in de banenafspraak, wilde overheid de gemaakte afspraken veranderen. “Pleiten voor het afzwakken van een afspraak die even niet uitkomt, past niet bij een betrouwbare overheid. Dezelfde overheid eist immers van mensen met een uitkering dat zij zich aan de afspraken houden en beboet hen als zij dat niet doen. Het is een taak van de overheid te stimuleren dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving, en dus ook op de arbeidsmarkt. Daarvoor is de banenafspraak hard nodig”. De discussie zou juist gevoerd moeten worden over waarom de overheid er niet in slaagt om haar afspraken na te komen.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt

Het sociaal akkoord van 2013, waarvan de banenafspraak onderdeel uitmaakt, is een eerste stap in de richting van een meer inclusieve arbeidsmarkt. Dat is absoluut noodzakelijk omdat veel gehandicapten of chronisch zieken wel willen werken, maar geen baan vinden. Dat heeft belangrijke gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Niet alleen beschikt een groot deel van hen, ook zij met een goede opleiding, nu over een structureel laag inkomen, maar missen ze ook de sociale contacten met collega’s en de werkvoldoening. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat velen van hen meer onder het sociale isolement lijden, dan onder hun beperking of aandoening.

De overheid heeft een voorbeeldrol, ook als werkgever. Waarschuwen voor ongewenste effecten nu de gemaakte afspraken niet uitkomen, is onnodige bangmakerij en niet fair richting de mensen die zijn aangewezen op de banenafspraak om een kans te maken op de arbeidsmarkt”.

Baan vinden stimuleren

Volgens de belangenverenigingen is het juist essentieel dat de overheid stimuleert dat mensen met een beperking volop kunnen participeren, aan de samenleving maar ook wat betreft werk. Dit houdt overigens ook een financieel engagement in. In april riepen de wethouders van 209 gemeenten de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet nog op om ruim 400 miljoen euro extra beschikbaar te stellen om de Participatiewet goed uit te voeren. Ze reageerden met hun Manifest tegen de structurele bezuinigingen van 1,8 miljard op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet. De geplande bezuinigingen zouden volgens de gemeenten met 420 miljoen euro verlaagd moeten worden, omdat gemeenten anders niet in staat zijn om kwetsbare groepen een goede ondersteuning te blijven bieden richting betaald werk.

Ook interessant