Nieuws

Snellere indicatiestellingsprocedure door CIZ

3 december 2018, Supportbeurs

Als je blijvend intensieve zorg nodig hebt, moet je jouw aanvraag voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) ter beoordeling voorleggen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dien je jouw aanvraag compleet in, dan ontvang je in principe binnen zes weken een indicatiebesluit. Wordt jouw aanvraag positief beoordeeld door het CIZ, dan kun je vervolgens met het zorgkantoor in jouw regio de zorg die je nodig hebt regelen.

Dat moet sneller kunnen! Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeerde de Tweede Kamer over de inspanningen om het indicatiestellingsproces fors te versnellen en te verbeteren. Het CIZ moet volledige aanvragen in de nabije toekomst binnen zeven werkdagen afhandelen.

Experimentele indactiestelling

Sinds 2016 experimenteren zestien zorgaanbieders met indicatiestellingen onder de naam ‘Waardigheid en Trots’ (W&T). Zorgverleners brengen de zorgvraag van een cliënt in kaart en stellen vervolgens een onderbouwd advies op. Het CIZ hoeft dan alleen dit advies te toetsen en kan daarna binnen twee dagen een indicatiebesluit afgeven. Voor zorgbehoevenden is dit een minder belastende procedure. Hoewel zorgaanbieders op deze wijze meer regie op het proces van de indicatiestelling hebben, kost het hen wel veel extra tijd. Dit brengt waarschijnlijk meerkosten met zich mee bij een verdere uitrol van het W&T systeem.

Voorkeur huidige indicatiestellingsprocedure

Eind vorig jaar werd het W&T experiment geëvalueerd en gaf minister De Jonge aan verder te bekijken óf en hoe de werkwijze verder kan worden uitgerold. Hij heeft hierover afgelopen jaar verschillende partijen gesproken en rapportages geanalyseerd. Zo bleek dat ondanks inspanningen van de zorgaanbieders om complete aanvragen én een zorgvuldig, volledig en goed gemotiveerd onderzoek af te leveren aan het CIZ, het percentage ‘juiste’ aanvragen bleef steken op 74 procent. En dat ligt flink onder de norm van 95 procent, die voor de reguliere CIZ-besluiten geldt.

Diverse partijen* spraken de voorkeur uit voor een versnelling en verbetering van de indicatiestelling voor de Wlz zoals die nu door CIZ gebeurt. Zij zien dat liever dan een bredere uitrol van de werkwijze W&T. Belangrijk daarbij is wel dat de keuzevrijheid van de cliënt en de onafhankelijkheid van de indicatiestelling zo goed mogelijk gewaarborgd zijn.

Indicatiestellingproces CIZ binnen 7 werkdagen

Minister De Jonge kiest op basis van alle gesprekken en analyses voor het huidige indicatiestellingsproces, maar dan wel versneld en verbeterd. Het CIZ is daarom recent gestart met een aantal pilots, waarbij ze aanvragen, mits ze compleet zijn, binnen zeven werkdagen beoordeelt. Het gaat dan wel om digitale aanvragen,  ingediend door een zorgaanbieder namens de cliënt.

Als de resultaten van de pilots positief zijn én het financiële plaatje klopt, is het de bedoeling om de versnelde procedure in 2019 landelijk in te voeren. Dit moet er toe leiden dat in de loop van 2020 het CIZ maar liefst 95 procent van de digitale aanvragen van zorgaanbieders binnen zeven werkdagen afhandelt.

Zorgaanbieders die aan het W&T experiment hebben deelgenomen, krijgen de kans om deze werkwijze nog even verder door te zetten. Zij stappen pas over als het CIZ de versnelling en verbetering van het indicatiestellingsproces heeft gerealiseerd. 

* Per Saldo,
Ieder(in), de Patiëntenfederatie, VGN, NZa, Zorginstituut Nederland en CIZ

Ook interessant