Nieuws

Veel kritiek op plan Van Ark om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen

22 april 2018, Supportbeurs

Meer dan de helft van de mensen met een beperking, heeft geen werk. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, wil een arbeidsmarkt creëren waar iedereen meedoet. Maar de manier waarop ze dit wil bereiken, stuit op veel kritiek. Niet in het minst van arbeidsgehandicapten zelf.

Werkgevers stimuleren om arbeidsgehandicapten een kans te geven

Het plan van Van Ark heeft tot doel meer mensen kans op werk te geven. Op termijn wil ze dat ruim 200.000 mensen met een beperking werken. Ze wil dat vooral doen door het voor werkgevers aantrekkelijk(er) te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Op dit moment bestaan er twee regelingen waarbij werkgevers gecompenseerd worden voor de lagere productiviteit van arbeidsgehandicapten, die niet zelfstandig het minimumuurloon kunnen verdienen. Er is de loondispensatie voor Wajongers en de loonkostensubsidie onder de Participatiewet voor wie uit de bijstand komt. Het verschil in regelingen en formulieren maakt dat het voor werkgevers nu nog vrij complex is om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Daarom wil Van Ark naar één regeling, zodat het voor een werkgever niet uitmaakt wat de achtergrond is van de arbeidsgehandicapte, die hij / zij in dienst neemt. De economie is er rijp voor, aldus Van Ark, want veel werkgevers hebben weer vacatures. Door werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten een kans te geven, kunnen ze zelf ervaren hoe waardevol zij kunnen zijn voor hun bedrijf.

Wat houdt het plan Van Ark in?

In deze nieuwe regeling hoeft een werkgever alleen maar te betalen voor wat je daadwerkelijk produceert. Werk je door je beperking minder snel of kun je minder dan anderen waardoor je het minimumloon niet kunt verdienen, dan betaalt de werkgever enkel voor het deel wat je wel kunt. Je loon wordt dan verder tot het minimumloon aangevuld met een uitkering. Als arbeidsgehandicapte ga je erop vooruit, omdat werk meer oplevert dan salaris alleen én je door het werk meer geld overhoudt dan wat je alleen met een uitkering zou hebben. Zo verdedigt Van Ark haar plan. Maar ook zij kan niet verdoezelen dat er voor jou ook nadelen kleven aan de regeling.

Aanvullend pensioen en WW bouw je bijvoorbeeld op over loon, maar niet over een uitkering. Als je vanwege je arbeidsbeperking een lager loon krijgt van je werkgever, dan bouw je onder de nieuwe regeling dus minder aanvullend pensioen en WW op dan onder de geldende regels.
En als je geen recht hebt op aanvullende bijstand
(bijvoorbeeld omdat je vermogen hebt of een werkende partner), dan heb je in de
nieuwe regeling ook geen recht op loonaanvulling. Dus je werkgever mag je
betalen voor wat je produceert (dat kan dus onder het minimumloon zijn) en in
jouw geval wordt dit bedrag dan niet meer tot het minimumloonniveau aangevuld.
Onder de nieuwe regeling hou je dus minder over dan onder de huidige regeling;
maar volgens Van Ark krijg je dan toch nog meer dan als je niet zou werken.

Achteruitgang in rechten van arbeidsgehandicapten

Mensen met een beperking kunnen in de nieuwe opzet niet meer verdienen dan het minimumloon. En de regeling zorgt er ook voor dat ze minder pensioen kunnen opbouwen en minder WW ontvangen als ze hun baan verliezen. Dat is een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking”, verduidelijkt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College, in een brief aan de Tweede Kamer.

Elke regeling heeft voor- en nadelen. Wat voor het kabinet het zwaarst weegt, is dat meer mensen de kans krijgen om aan het werk te komen. Daar moet de nieuwe regeling aan bijdragen”. Maar of het plan tot het gewenste resultaat eidt, durft het Centraal Planbureau (CPB) te betwijfelen. Uit een analyse van het CPB bleek namelijk dat het nieuwe plan er niet toe zal leiden dat er meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Het wordt voor arbeidsgehandicapten die nu in deeltijd werken, wel aantrekkelijker om meer te gaan werken omdat ze dan een hoger loon zullen krijgen. Maar daar staat volgens het CPB tegenover dat voltijds werk minder loont, omdat een arbeidsgehandicapte werknemer minder arbeidskorting ontvangt dan een reguliere werknemer die tegen het wettelijk minimumloon werkt. Omdat een deel van de arbeidsgehandicapten er door de regeling financieel op achteruit gaat, verwacht het CPB dat zij minder gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Daardoor zal de nieuwe regeling uiteindelijk maar weinig resultaat opleveren.

Het plan Van Ark krijgt daardoor nu ook minder steun vanuit de eigen coalitie, zo blijkt na de hoorzitting die hierover op 18 april jl. gehouden werd. D66 en ChristenUnie hebben aangegeven dat ze nog eens kritisch gaan kijken naar het plan. Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA zijn over het ‘absurde kabinetsplan’ niet te spreken. CDA en VVD blijven het plan nog in grote lijnen steunen. Volgende week staat een nieuw debat in de Tweede Kamer over dit plan gepland.

Wat vind jij van de plannen van Van Ark?

Ook interessant