Nieuws

Vraag & antwoord – Subsidie uit WLZ voor woningaanpassing?

26 september 2016, Supportbeurs

Wachten op subsidie uit WLZ voor woningaanpassing?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Per 1 januari 2015 zijn de eisen voor een woningaanpassing bij de gemeente via de WMO strenger zijn geworden. Zo geldt bijna altijd een eigen bijdrage, die zo hoog is dat men in feite zijn eigen aanpassingen betaalt. Het bedrag van de eigen bijdrage kan voor een gemiddeld inkomen oplopen tot enkele honderden euro’s. De eigen bijdrage dient iedere vier weken te worden betaald, doorlopend tot de voorziening geheel is afbetaald.
Dit geldt ook voor kinderen onder 18 jaar, die voorheen vrijgesteld waren van het betalen van eigen bijdragen. Feitelijk is de WMO-bijdrage daarmee veranderd van een gift in een (renteloze) lening.

Voor personen met een langdurige, intensieve zorgproblematiek is per 2015 de WLZ (Wet Langdurige Zorg) in het leven geroepen. Veel van deze mensen vielen voorheen onder de AWBZ, die gelijktijdig werd afgebouwd. In veel gevallen gaat het om bewoners van instellingen, al dan niet kleinschalig, waar intensieve zorg wordt aangeboden. De WLZ biedt echter ook mogelijkheden voor personen met een intensieve zorgvraag, die niet in een instelling verblijven maar thuis wonen. Met het “volledig pakket thuis” (VPT) kunnen bijvoorbeeld kinderen met complexe beperkingen vanuit de WLZ alle benodigde zorg en begeleiding thuis krijgen. Geheel buiten een instelling om.

Het ligt in de bedoeling van de overheid om ook de woningaanpassingen voor deze groep cliënten onder de WLZ te brengen. Daar is echter nog altijd geen bevredigende regeling voor tot stand gekomen. Reden waarom vooralsnog ook voor WLZ-cliënten de woningaanpassingen onder het gemeentelijke WMO-regime blijven vallen.
De verwachting is dat diverse eisen in de WLZ minder rigide zullen uitpakken dan binnen de WMO. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opheffen (of beperken) van de huidige, vaak torenhoge eigen bijdragen. In tegenstelling tot de WMO, waarbij tussen gemeenten soms grote verschillen in de aanpak van vergelijkbare cliëntsituaties optreden, zal er binnen de WLZ één landelijk, voor iedereen gelijk beleid gaan gelden.

Het is begrijpelijk, dat veel betrokkenen zo’n gunstiger WLZ-regeling verkiezen boven de huidige WMO. Voor een rolstoellift, verbouwing of aanbouw kan dat tienduizenden euro’s schelen. Kosten die voor veel mensen niet zijn op te brengen. Logisch dat men graag de komst van de nieuwe regeling afwacht. Stond die aanvankelijk gepland voor begin 2015, later volgde uitstel tot 2016 en kortgeleden opnieuw tot 2017 of zelfs 2018. Er is een werkgroep ingesteld door het ministerie van VWS, die belast is met het onderzoek naar de mogelijke overheveling van de WMO-woningaanpassingen van de gemeenten naar de WLZ. Dit onderzoek verloopt echter moeizaam. Momenteel bekijkt men een mogelijke overheveling per 2018. Nu er tot twee keer toe is uitgesteld gaan er in de Tweede Kamer hier en daar zelfs geluiden op om er maar helemaal vanaf te zien.

Cliënten met plannen voor een woningaanpassing moeten zichzelf in deze situatie de vraag stellen, hoe zinvol het is om te speculeren op een regeling, die vooralsnog op zich laat wachten.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant