Nieuws

Wereld Gehandicapten Dag – Gelijke kansen en rechten voor gehandicapten?

26 november 2014, Supportbeurs

Naar aanleiding van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december aanstaande is het goed om even stil te staan bij de positie van mensen met een functiebeperking in onze maatschappij. In een land als het onze zou u verwachten dat mensen met een handicap gelijke kansen en rechten hebben. Maar nemen gehandicapten wel gelijkwaardig deel aan onze samenleving?

Doel van een Wereld Gehandicapten Dag

De Wereld Gehandicapten Dag wordt al sinds 1992 georganiseerd vanuit de Verenigde Naties (VN) en heeft tot doel om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking en gehandicapten op alle niveaus, van lokaal tot internationaal, levend te houden.

Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

De VN heeft de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ reeds in 1993 uitgebreid met de ‘Standaardregels ter Bevordering van Gelijke Kansen voor Gehandicapten’. In 2006 werd het ‘Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’ opgesteld, dat tot nog toe door 21 landen werd ondertekend.
Nederland is daar één van… maar ondertekenen wil nog niet zeggen dat dit Verdrag in ons land ook echt geldt. Daarvoor is eerst een zogeheten ‘ratificatie’ (bekrachtiging) nodig. En dat is er ondanks de vele beloften nog niet van gekomen. De verwachting is dat deze ratificatie in 2015  plaatsvindt.

Hoe zit het met de ‘inclusieve samenleving’ in Nederland?

Maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk? Als het Verdrag in Nederland geldt, kunnen de ongeveer 2 miljoen gehandicapten in ons land de (gelijke) rechten en kansen die in het Verdrag zijn afgesproken, afdwingen voor een rechter.

Denk dan aan het recht op een goede opleiding en passend werk, maar ook het recht om aan het sociale leven deel te nemen, net als alle andere Nederlanders. Dit maakt dat alle winkels, scholen, sporthallen, verenigingen, organisaties, kantoren etc. … ook voor gehandicapten verplicht toegankelijk / bereikbaar moeten zijn. Iemand met een beperking moet met hetzelfde gemak als iedere andere Nederlander bij gezondheidsinstellingen terecht kunnen en heeft het recht op een aangepaste / toegankelijke woning. Datzelfde geldt voor producten, zoals smartphones en laptops, maar ook voor websites: zij moeten ook voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of andere beperking goed te gebruiken zijn. Ervaart u als gehandicapte hierbij problemen, dan kunt u hiervan aangifte doen én indien nodig ook uw zaak tot bij de rechter brengen.

Vorming inclusieve samenleving in Nederland

In die zin is de bekrachtiging van het Verdrag een belangrijk ‘wapen’ in de vorming van een echt inclusieve samenleving in Nederland. Dit moet het makkelijker maken om ook voor mensen met een functiebeperking zo zelfstandig mogelijk aan onze samenleving deel te nemen.

Ook interessant