Nieuws

Wmo-abonnement positief voor de portemonnee

5 november 2017, Supportbeurs

Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het kabinet vanaf 2019 een   landelijk abonnementstarief in voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 17,50 euro per vier weken. De eigen bijdragen komen zo los te staan van gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van het huishouden. ‘Dit is een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo’, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Huidige regeling leidt tot stapeling kosten

Als je ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het doen van het huishouden, vervoer in de regio of een maaltijdservice, betaal je voor iedere voorziening afzonderlijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente waar je woont. Zo kan het zijn dat in de ene gemeente een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd voor dagbesteding dan in een andere . Door de huidige regeling van het betalen van een eigen bijdrage per voorziening stapelen de kosten zich op voor de zorgvrager. Vera Bergkamp: ‘De formerende partijen wilden graag een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. Daarnaast wilden we de stapeling van kosten aanpakken en iets doen aan de regeldruk en de regels vereenvoudigen voor cliënten.’ 

Hoe werkt het Wmo-abonnement

De nieuwe maatregel houdt in dat inwoners één vast bedrag van 17,50 euro per vier weken per huishouden betalen als ze gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Het speelt geen rol op hoeveel ondersteuning er een beroep wordt gedaan. Voor veel zorgvragers betekent dit in de praktijk een verlaging van hun eigen bijdrage. Dit voelen gemeenten op hun beurt uiteraard in hun portemonnee. Zij ontvangen daarom 145 miljoen van de overheid die is bedoeld om de vereenvoudiging en verlaging van eigen bijdragen op te vangen.

‘Run’ op de voorzieningen?

De partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het regeerakkoord zijn zich er van bewust dat de nieuwe maatregel een mogelijke ‘run’ op de Wmo-voorzieningen veroorzaakt. ‘Er moet daarom goed gemonitord worden. De regeling is bedoeld voor de mensen die de hulp echt nodig hebben en erbij gebaat zijn dat er één vaste eigen bijdrage is. Daarom zijn goede keukentafelgesprekken en indicatiestellingen die door gemeenten uitgevoerd worden van belang’, aldus Bergkamp.

Invoering abonnementstarief

De invoering van het nieuwe systeem van een Wmo-abonnementstarief neemt enige tijd in beslag. Bergkamp: ‘We hebben het jaar 2018 nodig voor de uitwerking van de plannen, de communicatie en het overzicht. Per 2019 kunnen we dan van start gaan.’ Daarnaast merkt Bergkamp op: ‘Je kunt niet over je eigen graf heen regeren, maar het is natuurlijk wel onze bedoeling dat de maatregel structureel is en dus ook in een volgende kabinetsperiode geldt.’

Werkt het nieuwe systeem in jouw voordeel? En verwacht jij een ‘run’ op voorzieningen?

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant