Nieuws

Wordt beleid huishoudelijke hulp toch aangepast?

22 juni 2015, Supportbeurs

De gemeente Oss wendt zich tot de Centrale Raad van Beroep in Den Bosch met de vraag een uitspraak te doen over de vraag of de gemeente de eenvoudige huishoudelijke hulp mag versoberen dan wel geheel schrappen. Als de beroepsrechter daar negatief over oordeelt, komt een kwart van de gemeenten in de problemen, zo is de verwachting.

Tegen het rechtszekerheidsbeginsel

Het stoppen of verminderen van huishoudelijke hulp heeft in veel gemeenten tot een hausse aan bezwaarschriften geleid. De klagers vonden in veel gevallen al de rechter of de adviescommissie van bezwaarschriften aan hun kant. Gemeenten zouden volgens de rechter niet zo zeer het rechtszekerheidsbeginsel aan hun laars lappen, maar het aantal geïndiceerde uren.
De rechter oordeelt namelijk dat als er geen wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn van de degene die bezwaar heeft aangetekend, er ook niet aan het eerder toegekende aantal uren huishoudelijke hulp mag worden getornd door de gemeente. Daarmee is het voor gemeenten nu de vraag of hun nieuwe beleid wel binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 past, zij aan hun zorgplicht voldoen en tot hoever de eigen verantwoordelijkheid van burgers reikt.

Een gat in de begroting

Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeente Oss de eerste gemeente is die naar de rechter stapt. De zaak is een testcase voor andere gemeenten in dezelfde situatie. Wordt de gemeente Oss door de rechter teruggefloten, dan ontstaat er een financieel probleem voor vele gemeenten. De bezuiniging van 40% die door het Rijk is doorgevoerd op huishoudelijke hulp, is door veel gemeenten namelijk ook één-op-één zo verwerkt in hun begroting. Moeten de gemeenten van de rechter toch weer de huishoudelijke hulp aanbieden, dan kost dat de gemeenten heel veel geld dat nu niet begroot is.

Oordeel Centrale Raad van Beroep

In de gemeente Oss kwamen 135 bezwaarschriften binnen, die door de adviescommissie bezwaarschriften zijn behandeld. De adviescommissie is van oordeel dat de gemeente met het huidige beleid niet binnen de kaders van de wet blijft. Het college is het daar niet mee eens en  schakelt nu het hoogste orgaan in, de Centrale Raad van Beroep in Den Bosch. Is deze ook van oordeel dat de gemeente niet in haar recht staat, dan geldt dat voor tal van andere gemeenten. De uitspraak – die naar alle waarschijnlijkheid over twee weken volgt – wordt met spanning afgewacht.

Ook interessant